Tongliang Liu


Selected Publications


Preprint

 • Are Anchor Points Really Indispensable in Label-Noise Learning? [PDF]
  Xiaobo Xia, Tongliang Liu, Nannan Wang, Bo Han, Chen Gong, Gang Niu, and Masashi Sugiyama.

 • Instance-Dependent PU Learning by Bayesian Optimal Relabeling. [PDF]
  Fengxiang He, Tongliang Liu, Geoff Webb, and Dacheng Tao.

 • Learning with Bounded Instance-and Label-dependent Label Noise. [PDF]
  Jiacheng Cheng, Tongliang Liu, Kotagiri Rao, and Dacheng Tao.

 • Transfer Learning with Label Noise. [PDF]
  Xiyu Yu, Tongliang Liu, Mingming Gong, Kun Zhang, and Dacheng Tao.

 • Absent Multiple Kernel Learning Algorithms. [PDF]
  Xinwang Liu, Lei Wang, Xinzhong Zhu, Miaomiao Li, En Zhu, Tongliang Liu, Li Liu, Yong Dou, and Jianping Yin.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), accepted.

 • Multiple Kernel k-means with Incomplete Kernels. [PDF]
  Xinwang Liu, Xinzhong Zhu, Miaomiao Li, Lei Wang, En Zhu, Tongliang Liu, Marius Kloft, Dinggagn Shen, Jianping Yin, and Wen Gao.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), accepted.


2019


2018


2017


2016


2015