Tongliang Liu


Director

Postdoc

PhD Students

 • Xiuchuan Li
 • Peng Mi
 • Muyang Li
 • Zhaoqing Wang (CVPR22*2, ICLR23)
 • Shiming Chen (Visiting PhD student)
 • Longrong Yang
 • Yexiong Lin
 • Jiyang Zheng
 • Suqin Yuan
 • Zhuo Huang (ICLR23)
 • Yuhao Wu
 • Cong Lei
 • Vinoth Nandakumar
 • Chaojian Yu (IJCAI22, ICML22)
 • Xuan Tong (part-time PhD, full-time software engineer at Google)
 • Shikun Li (Visiting PhD student, TMM21, CVPR22, NeurIPS22)
 • Shuo Yang (Visiting PhD student, ICML22)
 • Yingbin Bai (NeurIPS21, ICCV21, NeurIPS22)
 • Dawei Zhou (Visiting PhD student, ICML21, ICCV21, ICML22*2)
 • Songhua Wu (ICML'21, TPAMI21, CLeaR22, JMLR'22)
 • Xiaobo Xia (NeurIPS19, NeurIPS20, ICLR21, ICML21, TMM21, ICLR22, KDD22, TPAMI'22, NeurIPS22, ICLR23)
 • Shijun Cai (Visiting PhD student, PacificVis21, PacificVis22)
 • Xuefeng Li (Graduated in 2022; Visiting PhD student, ICML21; Next position: Applied Scientist at Amazon)
 • Yu Yao (Graduated in 2022; NeurIPS20, NeurIPS21, TNNLS21, ICLR22; Next position: Postdoc at USYD)
 • Yuxuan Du (Graduated in 2021; IJCAI18, PRR20, PRR20, NJP21, PRR21, PRApplied21, PRX Quantum21, PRL22, IEEE TIT22; Next position: Senior Researcher at JD Explore Academy)
 • Erkun Yang (Graduated in 2019; Visiting PhD student, IJCAI18, CVPR19, TIP19, TNNLS20, NeurIPS21; Next position: Associate Professor at Xidian Universiy)
 • Xiyu Yu (Graduated in 2019; CVPR17, CVPR18, ECCV18, ICML20; Next position: Baidu)

Master Students

 • Hui Kang
 • Runqi Lin
 • Duc Nguyen
 • Zhengning Wu (TMM21)
 • Zhaoqing Wang (CVPR22*2; Graduated in 2022; Next position: PhD at USYD with full scholarships)
 • Kewei Wang (Graduated in 2022)
 • Pengqian Lu (Graduated in 2022; Next position: PhD at UTS with full scholarships)
 • Jialiang Shen (Graduated in 2021; Next position: SenseTime)
 • Cheng Chen (Graduated in 2020; Next position: PhD at UTS with full scholarships)

TML Research Excellence Awards

The awards are based on annual evaluations and selected by the TML research committee. We note the "Grand Slam Winner" who have won the Gold Award twice but will not be eligiable any more: Xiaobo Xia.
TML Research Excellence Awards: Gold Silver Bronze Mention
2022 Shikun Li Dawei Zhou Zhaoqing Wang Yu Yao
2021 Xiaobo Xia Yingbin Bai Dawei Zhou Yu Yao
2020 Xiaobo Xia Yu Yao * *