Tongliang Liu


Trustworthy Machine Learning (TML) Lab


Director

Postdoc

PhD Students

 • Wenjie Xuan
 • Zhaoqing Wang (CVPR22*2)
 • Shiming Chen (Visiting PhD student)
 • Longrong Yang
 • Yexiong Lin
 • Jiyang Zheng
 • Suqin Yuan
 • Zhuo Huang
 • Zhengning Wu (TMM21)
 • Yuhao Wu
 • Cong Lei
 • Vinoth Nandakumar
 • Chaojian Yu (IJCAI22, ICML22)
 • Xuan Tong (part-time PhD, full-time software engineer at Google)
 • Shikun Li (Visiting PhD student, TMM21, CVPR22, NeurIPS22)
 • Shuo Yang (Visiting PhD student, ICML22)
 • Yingbin Bai (NeurIPS21, ICCV21, NeurIPS22)
 • Dawei Zhou (Visiting PhD student, ICML21, ICCV21, ICML22*2)
 • Songhua Wu (ICML'21, TPAMI21, CLeaR22)
 • Xiaobo Xia (NeurIPS19, NeurIPS20, ICLR21, ICML21, TMM21, ICLR22, KDD22, TPAMI'22, NeurIPS22)
 • Shijun Cai (Visiting PhD student, PacificVis21, PacificVis22)
 • Xuefeng Li (Graduated in 2022; Visiting PhD student, ICML21; Next position: Applied Scientist at Amazon)
 • Yu Yao (Graduated in 2022; NeurIPS20, NeurIPS21, TNNLS21, ICLR22; Next position: Postdoc at USYD)
 • Yuxuan Du (Graduated in 2021; IJCAI18, PRR20, PRR20, NJP21, PRR21, PRApplied21, PRX Quantum21, PRL22, IEEE TIT22; Next position: Senior Researcher at JD Explore Academy)
 • Erkun Yang (Graduated in 2019; Visiting PhD student, IJCAI18, CVPR19, TIP19, TNNLS20, NeurIPS21; Next position: Associate Professor at Xidian Universiy)
 • Xiyu Yu (Graduated in 2019; CVPR17, CVPR18, ECCV18, ICML20; Next position: Baidu)

Master Students

 • Hui Kang
 • Runqi Lin
 • Duc Nguyen
 • Zhaoqing Wang (CVPR22*2; Graduated in 2022; Next position: PhD at USYD with full scholarships)
 • Kewei Wang (Graduated in 2022)
 • Pengqian Lu (Graduated in 2022; Next position: PhD at UTS with full scholarships)
 • Jialiang Shen (Graduated in 2021; Next position: SenseTime)
 • Cheng Chen (Graduated in 2020; Next position: PhD at UTS with full scholarships)

TML Research Excellence Awards

The awards are based on annual evaluations and selected by the TML research committee.
TML Research Excellence Awards: Gold Silver Bronze Mention
2021 Xiaobo Xia Yingbin Bai Dawei Zhou Yu Yao
2020 Xiaobo Xia Yu Yao * *